ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย ทรงเกียรติ ตาตะยานนท์
หน่วยงาน :
ส่วนนโยบายและแผน สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
การทำงาน :
ที่อยู่ :
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
s_tatayanont@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th