ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. พรนิภา ชินรัมย์
หน่วยงาน :
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12(นครสวรรค์)
การทำงาน :
ผู้ช่วยนักวิจัย กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ที่อยู่ :
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
somjeedzep@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th