ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. ขวัญชนก ทองจาด
หน่วยงาน :
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
การทำงาน :
ที่อยู่ :
ห้อง 403 ชั้น 4 อาคารกริต สามะพุทธิ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ลาดยาว จตุจักร 10900
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
kwanchanok_to@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th