ชื่อ - สกุลสมาชิก :
วรพจน์ คำใบ
หน่วยงาน :
สถานีวนวัฒนวิจัยห้วยบง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ กลุ่มงานวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
การทำงาน :
ลูกจ้างองการอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี พ.ศ. 2543-2549 และเริ่มรับราชการปี พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน
ที่อยู่ :
17 หมู่ 3 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
-
Email :
worapjkb@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th