ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย สมสิทธิ์ วงศรี
หน่วยงาน :
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
การทำงาน :
พนักงาน (ระดับ 5) ฝ่ายสารสนเทศ สำนักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
ที่อยู่ :
2027/33 ซ.ประชาสงเคราะห์ 35 ดินแดง กทม.
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
GIS
Email :
s.wongsri75@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th