ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาง พรทิพย์ โกโตะ
หน่วยงาน :
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
การทำงาน :
ที่อยู่ :
11 ซ.ช่างอากาศอุทิศ 8 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม.
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
thipgoto1997@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th