ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. เพ็ญภัสสร เสมอใจ
หน่วยงาน :
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักที 12 (นครสวรรค์) 19/47 ถ. โกสีย์ใต้ อ. เมือง จ.นครสวรรค์
การทำงาน :
ที่อยู่ :
16/33 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพ
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
penbhussorn@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th