ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย ก้อง อามระดิษฐ์
หน่วยงาน :
อุทยานแห่งชาติลานสาง
การทำงาน :
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง วิชาการ เวลาดำรงตำแห่ง 4 ปี 5 เดือน
ที่อยู่ :
บ้านเลขที่ 1 ถนน.พหลโยธิน ต.เชียงเงิน อ.เมือง จ.ตาก
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
1.โครงการศึกษาผลกระทบบนที่สูงจังหวัดตาก 2.โครงการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 3. โครงการสวนสัตว์เปิดหนองแต็งจักราช
Email :
lansangtak14@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th