ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย พนัส ศรีนวลแก้ว
หน่วยงาน :
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เลขที่ 76 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
การทำงาน :
หัวหน้าส่วน (ระดับ 7) ส่วนภูมิสารสนเทศ
ที่อยู่ :
เลขที่ 140 หมู่ 11 ตำบลบ้านข่อย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
GIS , GPS
Email :
konkoy_tum@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th