ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาง นางสิริณีย์ บุญฟู
หน่วยงาน :
สมาคมเครือข่ายคนรักษ์สิ่งแวดล้อมลำปาง 210 หมู่ 11 ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
การทำงาน :
เริ่มทำงานป่าชุมชนตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 กับงานองค์กรเอกชน ชื่อ ชมรมศิษย์เก่าบูรณะชนบทและเพื่อน ( RRAFA) และเข้าร่วมศึกษาดูงานและการอบรมเรื่องป่าชุมชน วนเกษตร ร่วมขบวนการขับเคลื่อนป่าชุมชน ผลักดันการทำงาน เรื่องดิน น้ำ ป่า ฝการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ
ที่อยู่ :
212 หมู่ 2 ตำบลต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
๑. เป็นนักฝึกอบรมเพือเป็นนักฝึกอบรมในเป็นงาน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒.เป็นวิทยากรกระบวนการงานพัฒนาขบวนองคืกรชุมชนประจำจังหวัดลำปาง ๓.เป็นนักจัดการองค์ความรู้องค์กรชุมชน ฯลฯ
Email :
nang1745@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th