ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. ไพรินทร์ พละศักดิ์
หน่วยงาน :
ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
การทำงาน :
ที่อยู่ :
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
ployb13@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th