ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาง ปริชาติ เจริญกรุง
หน่วยงาน :
กรมป่าไม้ สำนักจัดการป่าชุมชน 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
การทำงาน :
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ที่อยู่ :
กรมป่าไม้ สำนักจัดการป่าชุมชน 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
-
Email :
chartmemorial@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th