ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย ประไพ ไชยรัตน์
หน่วยงาน :
สบอ.16 เชียงใหม่
การทำงาน :
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ที่อยู่ :
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
-
Email :
praphai_54@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th