ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. เทพอัปสร ขันขะ
หน่วยงาน :
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 531 ม.8 ต. วังกระแจะ อ. เมือง จ.ตราด
การทำงาน :
ที่อยู่ :
531 ม.8 ต. วังกระแจะ อ. เมือง จ.ตราด
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
unarut2013@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th