ชื่อ - สกุลสมาชิก :
รศ. ดร.นพรัตน์ บำรุงรักษ์
หน่วยงาน :
สถานวิจัยพื้นที่ชุ่มน้ำ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
การทำงาน :
ผู้อำนวยการ
ที่อยู่ :
สถานวิจัยพื้นที่ชุ่มน้ำ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
ป่าชายเลน
Email :
b_npr@yahoo.com
www.conference.forest.ku.ac.th