ชื่อ - สกุลสมาชิก :
ผศ.ดร.พิชิต สมูรณ์
หน่วยงาน :
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทำงาน :
-
ที่อยู่ :
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10900 กรุงเทพฯ
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
วนผลิตภัณฑ์
Email :
phichit.s@ku.ac.th
www.conference.forest.ku.ac.th