ชื่อ - สกุลสมาชิก :
ชัยยงค์ บัวบาน
หน่วยงาน :
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
การทำงาน :
ตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
ที่อยู่ :
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
chaiyong_forest@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th