ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. รัชนีภรณ์ โพธิ์กะต้น
หน่วยงาน :
11 หมู่ 2 ต.บ้านทุ่ง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
การทำงาน :
ที่อยู่ :
11 หมู่ 2 ต.บ้านทุ่ง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
natstudio4147@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th