ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย สมศักดิ์ ฐิติชยาภรณ์
หน่วยงาน :
อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก
การทำงาน :
ที่อยู่ :
224 ม.6 ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
somsak.f52@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th