ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. อภัชรา เมืองคำ
หน่วยงาน :
สถานีวนวัฒนวิจัยแม่กา ต. แม่กา อ. เมือง จ. พะเยา
การทำงาน :
สถานีวิจัยเกษตรหลวงดอยอ่างขาง
ที่อยู่ :
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
การขยายพันธุ์ไม้ป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปักชำไม้สักและกระถินลูกผสม
Email :
apachara08@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th