ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส.กติกา พรรณบัวตูม
หน่วยงาน :
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การทำงาน :
ที่อยู่ :
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
katika.pun@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th