ชื่อ - สกุลสมาชิก :
เบญจมาศ ก้านพลู
หน่วยงาน :
สถานีวนวัฒนวิจัยผานกเค้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
การทำงาน :
สถานีวนวัฒนวิจัยผานกเค้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
ที่อยู่ :
171/1 ม.18 ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
benjamas_khan@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th