ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย วัลลภ ทาทอง
หน่วยงาน :
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การทำงาน :
- อาจารย์มหาวิทยาลัย - นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่ :
263 ม.7 ต.นาโป่ง อ.เมือง จ.เลย 42000
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
- การใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาส GIS, RS - การสำรวจติดทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ - การประเมิณผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Email :
vanlop.thathong@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th