ชื่อ - สกุลสมาชิก :
สุรภพ สุทธิวิเศษ
หน่วยงาน :
ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ ทุ่งมหาเมฆ สาทร
การทำงาน :
2550 - ปัจจุบัน อ.สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่ :
ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ ทุ่งมหาเมฆ สาทร
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
ประสบการณ์ในการทำวิจัยทางด้านความหลากหลายทางพันธุกรรมของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
Email :
surapop@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th