ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. ปรียนันท์ เพ็ชรวิเศษ
หน่วยงาน :
การทำงาน :
ที่อยู่ :
2182/44-47 ถนนพหลโยธิน ซอยพหลโยธิน 34/2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
preeyanan.nw28@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th