ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. ณิชกานต์ สุวรรณบริรักษ์
หน่วยงาน :
-
การทำงาน :
-
ที่อยู่ :
83 หมู่7 ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
nitchakarn_suwanbo@cmu.ac.th
www.conference.forest.ku.ac.th