ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย นิกาญจน์ บุญมน
หน่วยงาน :
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช ถ.พระเงิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
การทำงาน :
ตำแหน่งและส่วนราชการ ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง - เจ้าพนักงานป่าไม้ 2 ฝ่ายป้องกันรักษาป่า วันที่ 1 พ.ค. 2527 – 1 มิ.ย. 2530 สำนักงานป่าเขตนครศรีธรรมราช กรมป่าไม้ - เจ้าพนักงานป่าไม้ 3 ฝ่า
ที่อยู่ :
155/27 ซ.ศูนย์จักรกล ถ.พัฒนาการคูขวง ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
-
Email :
ิbunmon26@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th