ชื่อ - สกุลสมาชิก :
ฐานัสม์ นภวิริยะศรี
หน่วยงาน :
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
การทำงาน :
นิติกร สำนักกฎหมาย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ที่อยู่ :
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
t.nopwiriyasri@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th