ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาง โสภี บริสุทธิ์
หน่วยงาน :
-สถานีวนวัฒนวิจัยกันตัง จังหวัดตรัง อ.กันตัง จ.ตรัง -ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) อ.พระพรหม จ.นครศรีฯ
การทำงาน :
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ สังกัดส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) กรมป่าไม้ และช่วยปฏิบัติงานสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ อีกหน้าที่หนึ่ง
ที่อยู่ :
163/11 ถ.ปากนคร หมู่ 4 ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
-งานวิจัยด้านป่าไม้ และงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ -การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้านการส่งเสริมการปลูกป่า และการเป็นวิทยากรด้านป่าไม้
Email :
airsopee@gmailcom
www.conference.forest.ku.ac.th