ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย เพ็ชร สุธิภรณ์
หน่วยงาน :
สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
การทำงาน :
อาจารย์
ที่อยู่ :
สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
งานวิจัยทางด้านพืช
Email :
petch.s@mail.rmutk.ac.th
www.conference.forest.ku.ac.th