ชื่อ - สกุลสมาชิก :
พิชามญชุ์ น้อยสุวรรณ
หน่วยงาน :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาชีววิทยา สาขาวิชาชีววิทยา แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ10120
การทำงาน :
ทำงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเป็นเวลา 14 ปี และสอนในรายวิชาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
ที่อยู่ :
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
มีประสบการณ์การทำวิจัยเกี่ยวกับการคัดแยกจุลินทรีย์ในดินเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในด้านสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม
Email :
phichamon.n@mail.rmutk.ac.th
www.conference.forest.ku.ac.th