ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย ประเสริฐ วาณิชย์เจริญ
หน่วยงาน :
ฝ่ายอุตสาหกรรมวัสดุทดแทนไม้และกาวติดไม้
การทำงาน :
ที่อยู่ :
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
prasert_wanit@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th