ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย ธนภพ แว่นแก้ว
หน่วยงาน :
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
การทำงาน :
ผู้ช่วยนักวิจัย
ที่อยู่ :
499/199
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
งานไม้
Email :
p_wankaew@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th