ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. สิริวรรณ คูสุวรรณ
หน่วยงาน :
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
การทำงาน :
ผู้ช่วยนักวิจัย
ที่อยู่ :
201 ม.2
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
ทางวนผลิตภัณฑ์
Email :
nabutakung76@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th