ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. ลัดดาวัลย์ ชื่นอารมณ์
หน่วยงาน :
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
การทำงาน :
ผู้ช่วยนักวิจัย
ที่อยู่ :
40/20 ม.1
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
งานไม้
Email :
yuyladda2524@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th