ชื่อ - สกุลสมาชิก :
สุรีย์รัตน์ วอทอง
หน่วยงาน :
สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
การทำงาน :
ที่อยู่ :
1/104 ห้อง 9 ซ.พหลโยธิน40 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
shinaewkee@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th