ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. ธัญญารัตน์ พื้นพรม
หน่วยงาน :
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
การทำงาน :
ที่อยู่ :
222/124 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
thanyarat.php456@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th