ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย สมชาย พลเยี่ยม
หน่วยงาน :
สำนั อนุรัก์ กอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ
การทำงาน :
หน.เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ , เขคฯ ถำ้ประทุน
ที่อยู่ :
สำนั กทมฦ กอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติฯ
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
tuksina5555@hotmail.co.th
www.conference.forest.ku.ac.th