ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. นันทิดา สุธรรมวงศ์
หน่วยงาน :
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
การทำงาน :
อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์
ที่อยู่ :
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
Email :
sunantida@tsu.ac.th
www.conference.forest.ku.ac.th