ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย ชัชวาล ศิริสมบัติ
หน่วยงาน :
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)
การทำงาน :
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)
ที่อยู่ :
20/40 ถ.บ้านปากแรต ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า
Email :
firednp3bp@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th