ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย ปพน ธัญธนาพงษ์
หน่วยงาน :
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)
การทำงาน :
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)
ที่อยู่ :
31/3 ถ.แสงชูโต24 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าไทรโยค
Email :
sirirochmarwin@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th