ชื่อ - สกุลสมาชิก :
ภุชนาฏ แสงอ่อน
หน่วยงาน :
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
การทำงาน :
2555-2560 : กลุ่มงานวิชาการ, ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) 2560-ปัจจุบัน : ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ, กลุ่มงานวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)
ที่อยู่ :
ุุ66/6 หมู่ 1 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
sangon66@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th