ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. นางสาวศศิมา อารี
หน่วยงาน :
กรมป่าไม้ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.
การทำงาน :
ที่อยู่ :
40 หมู่ 4 แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กทม. 10530
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
youh_r@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th