ชื่อ - สกุลสมาชิก :
ชลธร ชำนาญคิด
หน่วยงาน :
สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
การทำงาน :
นักวิชาการป่าไม้ สำนักอุทยานแห่งชาติ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก หัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติปางสีดา ผู้อำนวยการส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ วิทยากรบรรยายในการฝึกอบรมและจัดค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านป่า
ที่อยู่ :
9/146 พหลโยธิน 54/1 แยก 3 หมู่บ้านนภาวัลย์ แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
การจัดการอุทยานแห่งชาติ และกิจกรรมนันทนาการ เป็นวิทยากรให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่งในการบรรยายพิเศษ วิชาการสื่อความหมายธรรมชาติและบรรยายเกี่ยวกับ อุทยานแห่งชาติ การ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
Email :
npat.chon@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th