ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย นายวัลลภ พิสุทธิ์พิเชฎฐ์
หน่วยงาน :
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)
การทำงาน :
ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
ที่อยู่ :
54/10 ถ.ค่ายหลวง ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
Email :
wcd3bp@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th