ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย นายพันธู์พงษ์ คงเดชอดิศักดิ์
หน่วยงาน :
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)
การทำงาน :
2538 หัวหน้าศูนย์สาธิตพุทธศาสนากับป่าไม้ 2541 หัวหน้างานแก้ไขปัญหาป่าไม้ภาคกลาง 2542 หัวหน้างานกำหนดเขตที่ดินป่าไม้ภาคเหนือ 2545 หัวหน้าโครงการช้างลาดตระเวนป่า 2548 ห้วหน้าสุานีควบคุมไฟป่าเพชรบูรณ์ 2554 หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง 2558 หัวหน้
ที่อยู่ :
16 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
- การแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ - การแก้ไขปัญหาช้างเร่ร่อนใน กทม. และปริมณฑล
Email :
wichakan_01@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th