ชื่อ - สกุลสมาชิก :
ภิภพ กมลเกตุโสภณ
หน่วยงาน :
Farm FoRest®
การทำงาน :
CEO / George International Co., Ltd.
ที่อยู่ :
111 หมู่ 10 ต.วังไผ่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
georgeinter@live.com
www.conference.forest.ku.ac.th