ชื่อ - สกุลสมาชิก :
ศรุต ธรรมจำรัส
หน่วยงาน :
บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จำกัด
การทำงาน :
บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จำกัด
ที่อยู่ :
20/454 ม.5
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เซลล์พันธุศาสตร์พืช พืชทนเค็ม เทคโนโลยีชีวภาพ
Email :
siamptc@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th