ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาง เรณุกา กลับสุข
หน่วยงาน :
ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
การทำงาน :
Lecturer
ที่อยู่ :
ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
fforrkk@ku.ac.th
www.conference.forest.ku.ac.th