ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาง เบญจวรรณ คงรวย
หน่วยงาน :
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
การทำงาน :
ที่อยู่ :
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
chippy_2002ry@yahoo.com
www.conference.forest.ku.ac.th